Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 62, poz.560).

Do zakresu działania Rady należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  3. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod  kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Stalowej Woli składa się z 5 osób. Członków Rady powołał Starosta Stalowowolski, na podstawie Zarządzenia nr 17/2019 Starosty Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20.05.2019r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Stalowej Woli w kadencji 2019 - 2023 tworzą następujące osoby:
1. Maria Kasprowicz - Przewodnicząca,
2. Kazimierz Jańczyk - Wiceprzewodniczący,
3. Renata Knap - Sekretarz,
4. Andrzej Szostek - Członek rady,
5. Dominika Czerepak - Drzymała - Członek rady.

Informacji dot. działalności Rady udziela:
Pani Janina Czech - Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 12, tel. 15 643 37 04.