Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje przede wszystkim zadania powiatu określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z poźn. zm.) w szczególności dotyczące rehabilitacji społecznej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, podejmowania działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela dofinansowań w zakresie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
g) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje również programy finansowane ze środków PFRON: "Program wyrównywania różnic między regionami II" oraz Program "Aktywny samorząd".