Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się w powiatowym centrum pomocy rodzinie o uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z powyższym zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu w/w artykułów i spełnią kryterium dochodowe określone w przepisach prawa.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze takiego dofinansowania, powinny złożyć pisemny wniosek, który powinien zawierać m. in.:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania,
  • numer PESEL – w przypadku jego nadania,
  • przedmiot dofinansowania,
  • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez kasę chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Podstawa prawna: ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z poźn. zm.) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1190).

Wnioski o dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są rozpatrywane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych, za kolejnością wpływu wniosków.