Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • elementy aktywne na stronie nie są dostępne za pomocą klawiatury
 • brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
 • brak aktualnej mapy strony
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz języku
 • powiększenie strony do 200% powoduje brak widoczności całości informacji na stronie
 • niewystarczający kontrast strony podmiotu
 • brak spójności linków w całym serwisie
 • brak opisów alternatywnych
 • brak opcji zmiany czcionki i kontrastu na stronie internetowej podmiotu
 • występuje tekst w postaci grafiki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Brymora.
 • E-mail: pcprstwola@onet.pl
 • Telefon: 15 643 36 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
 • Adres: ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola
 • E-mail: pcprstwola@onet.pl
 • Telefon: 15 643 36 68

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mają siedzibę w budynku biurowym „Metalowiec” w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 12. Urząd nie jest dysponentem budynku. Budynek „Metalowiec” znajduje się w centrum miasta Stalowa Wola, do budynku prowadzą ciągi piesze.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli zapewniono częściowo, aby przestrzenie komunikacyjne prowadzące do pomieszczeń Urzędu były wolne od barier architektonicznych m.in. poprzez:

 • możliwość wejścia do budynku od strony parkingu,
 • możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim do budynku podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu,
 • dostosowane wejść do osób niepełnosprawnych,
 • możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim: przez główne drzwi wejściowe, do pomieszczeń Urzędu na parterze, do pomieszczeń Urzędu na III piętrze, do pomieszczeń Urzędu na VI piętrze,
 • możliwość poruszania się pomiędzy piętrami windą,
 • dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze i III piętrze,
 • możliwość poruszania się po korytarzach wózkiem inwalidzkim na każdym piętrze.

Na parkingu budynku biurowego wyznaczono 2 miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim do budynku.

W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nie ma zamontowanych poręczy przy ścianach.

Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) zawiera mapę serwisu BIP.

Strona BIP pozwala na zmianę rozmiaru czcionki oraz konrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Podmiot zobowiązuje się dostosować do wymagań prawnych stronę internetową oraz stronę BIP w możliwie jak najkrótszym terminie, nie później niż do 30.06.2021 roku.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego znajduje się TUTAJ