Ważne informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych
lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinnych formach pieczy zastępczej, takich jak: rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  • uzyskały pozytywną opinię zespołu do spraw pieczy zastępczej.

 

Starania o utworzenie rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka należy rozpocząć od kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. Specjaliści (pedagog, psycholog, socjolog) poprowadzą na miejscu procedurę, tj. diagnozę rodziny oraz wymagane szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, należy złożyć wniosek do właściwego Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka następuje na podstawie orzeczenia sądu.