Informujemy, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli z dniem 1 czerwca 2020 roku zmienił siedzibę i obecnie działa pod nowym adresem:

37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12
(budynek „Metalowiec” - parter)

Biuro Obsługi Klienta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli mieści się na parterze budynku i czynne jest w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  7.00 – 15.00
wtorek:  7.30 – 15.30

Pełna treść komunikatu pod tym linkiem


OGŁOSZENIE

Na podstawie §14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964), oraz §12 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli, zarządzeniem Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli od dnia 1 czerwca 2020 r. postanowiono co następuje::

1. Z dniem 08 czerwca 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie:

 • Przyjmowania wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności;
 • Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności;
 • Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
 • Przyjmowania skarg i wniosków;
 • Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

2. Nadal ograniczeniom w postaci wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów podlegają posiedzenia składów orzekających w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności/o wskazaniach do ulg i uprawnień.

3. Nadal zaleca się kontakt za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz poprzez platformę ePUAP.

4. W celu osobistego załatwienia sprawy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli tj. złożenia dokumentów lub odbioru kart parkingowych/legitymacji osoby niepełnosprawnej należy uprzednio umówić wizytę telefonicznie.

5. Do dnia odwołania stanu epidemii, interesanci Zespołu nie są przyjmowani bez uprzedniej rejestracji/umówienia swojej wizyty.

6. Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta Zespołu.

7. Interesanci jak i pracownicy zobowiązani są przestrzegać zasady reżimu sanitarnego obejmujące: dezynfekcję rąk i korzystanie z rękawiczek ochronnych, zasłanianie ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m.

8. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, nie licząc osób realizujących zadania w zakresie obsługi, wynosi 1 osoba na 1 stanowisko pracy.

9. Przed rozpoczęciem obsługi interesantowi zostanie zmierzona, przez pracownika Zespołu, temperatura ciała a następnie interesant zostanie poproszony o wypełnienie druku wywiadu epidemiologicznego (druk dostępny na miejscu).

10. Dokumenty składane do tut. Zespołu przyjmowane są tylko i wyłącznie poprzez umieszczenie ich we wrzutni znajdującej się w drzwiach Biura Obsługi Klienta Zespołu.

11. Ze względów bezpieczeństwa nie wydaje się papierowego potwierdzenia złożenia dokumentów. Potwierdzenia mogą zostać przekazane za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

12. Złożone dokumenty od dnia złożenia poddaje się kwarantannie minimum dobę, po tym czasie przekazuje się  do załatwienia sprawy do właściwego pracownika.

Interesanci mogą kontaktować się z Zespołem:

 1. korespondencyjnie na adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12
 2. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą PCPR/PZO w Stalowej Woli na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl
 3. e-mailowo na adres: pcprstwola@onet.pl
 4. telefonicznie: 15 643 37 03

Bezpośrednia obsługa interesantów – wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki,  wymagających osobistego stawiennictwa w siedzibie Zespołu: PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM USTALENIU DATY I GODZINY POD NUMEREM: 15 643 37 03.


 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli, adres siedziby: ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, telefon: 15 643 37 03

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych (IOD): Adam Ziemiński, tel. 575 822 007, email: adam.zieminski@cbi24.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) a także innych aktów prawnych określających zadania wyznaczone do realizacji Administratorowi i przetwarzanie spełnia warunki:

art. 6 ust 1 pkt c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust 1 pkt d) RODO  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

art. 9 ust 2 pkt b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

art. 9 ust 2 pkt c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Gdy wynika to z przepisów prawa lub jest to konieczne do realizacji obowiązków dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom prywatnym, publicznym (np. innym urzędom, sądom, prokuraturze) lub innym osobom fizycznym (np. pełnomocnik, opiekun prawny). Gdy wynika to z przepisów prawa dane mogą być pozyskiwane z innych źródeł (np. od innych urzędów).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2011 r. prezesa rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych oraz zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją kancelaryjną.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, a także sprostowania tych danych.

W przypadkach wskazanych w przepisach prawa (RODO) posiada Pani/Pan prawo do: żądania ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz usunięcia danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi danych osobowych realizacji celów wymienionych w pkt 3.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i zasady

 

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka?

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 

II. O niepełnosprawności orzekają:

 • Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
 • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Postępowanie orzecznicze, służące ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, co do zasady jest zespołowe i dwuinstancyjne. Natomiast postępowanie orzecznicze w zakresie ulg i uprawnień jest jednoosobowe (orzeka lekarz) i jednoinstancyjne (nie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności).

 

III. O czym orzekają powiatowe zespoły

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o:

 • niepełnosprawności;
 • stopniu niepełnosprawności;
 • wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

IV. Orzeczenie o niepełnosprawności

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:

 • ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną;
 • przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy;
 • wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

 

V. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny
 • umiarkowany
 • lekki

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby:

 1. niezdolne do pracy, albo
 2. zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej.

Uwaga!

Zarówno osoby z pierwszej jak i drugiej grupy muszą jednocześnie mieć naruszoną sprawność organizmu i wymagać stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zatem zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności możliwe jest wówczas, gdy u osoby zainteresowanej występują jednocześnie ograniczenia w wykonywaniu zatrudnienia i konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy.

Ważne:

zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności osoby zainteresowanej, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

 • przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • zatrudnienia w formie telepracy.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu:

 1. niezdolne do pracy albo
 2. zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub
 3. wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w pełnieniu ról społecznych.

Ważne:

zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby zainteresowanej, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

 • przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • zatrudnienia w formie telepracy.

Lekki stopień niepełnosprawności

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu:

 1. powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,  w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną;
 2. mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Uwaga!

nie ma wymogu, aby przesłanki powyższe (w pkt 1 i 2) występowały łącznie.

 

VI. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

1. ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • całkowitej niezdolności do pracy,
 • częściowej niezdolności do pracy;

2. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;

3. ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

 

VII. Kto i gdzie składa wniosek o wydanie orzeczenia i jak przebiega orzekanie?

Wydanie orzeczenia następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Druk wniosku o wydanie orzeczenia osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego zespołu. W zależności od przyjętego przez powiatowy zespół sposobu organizacji pracy możliwe jest także uzyskanie wniosku drogą pocztową lub pobranie go ze strony internetowej zespołu.

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć:

 • osoba zainteresowana;
 • przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (dotyczy to przede wszystkim dzieci oraz osób ubezwłasnowolnionych);
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej, ale za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu w przypadku osób: 

 • bezdomnych;
 • przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;
 • przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
 • przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Wniosek zwiera:

 • imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej;
 • datę i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej;
 • adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej;
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość oraz numer PESEL;
 • określenie celu wydania orzeczenia;
 • dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej dziecka lub osoby zainteresowanej – w przypadku wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Do wniosku dołącza się: W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

 • dokumentację medyczną (historię choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
 • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko lub osoba zainteresowana; zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek;
 • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień:

 • dokumentację medyczną (historię choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
 • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Uwaga!

Jeżeli dołączona dokumentacja do wniosku jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Do czasu wydania orzeczenia osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy dziecka może wycofać wniosek o wydanie orzeczenia. Wycofanie wniosku nie wymaga żadnego uzasadnienia. Wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego. Podczas posiedzenia przeprowadza się badanie – ocenę stanu zdrowia osoby zainteresowanej. O terminie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się zainteresowanego lub jego przedstawiciela ustawowego nie później niż na 7 dni przed jego rozpatrzeniem. Niestawienie się osoby zainteresowanej na posiedzenie powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Jeżeli jednak okoliczność niestawienia się jest usprawiedliwiona ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi (nagła choroba, wypadek itp.), przewodniczący zespołu na wniosek osoby zainteresowanej wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy.

Wyjątek!

Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), a lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona przeprowadzona bez badania, a orzeczenie wydane bez stawiennictwa osoby zainteresowanej lub dziecka. Natomiast jeżeli dokumentacja medyczna budzi wątpliwości, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu osoby zainteresowanej lub dziecka.

Termin rozpatrzenia wniosku

Wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych spraw wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyżej wymienionych terminach powiatowy zespół obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Do terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Przedłużenie terminu postępowania orzeczniczego nie wpływa na ważność wydanego orzeczenia.

 

VIII. Co zawiera orzeczenie?

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera:

 • oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
 • datę wydania orzeczenia;
 • datę złożenia wniosku;
 • podstawę prawną wydania orzeczenia;
 • imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz numer ewidencyjny - Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
 • numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;
 • ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;
 • symbol przyczyny niepełnosprawności;
 • datę lub okres powstania niepełnosprawności;
 • okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;
 • wskazania określone przez skład orzekający;
 • uzasadnienie;
 • pouczenie o przysługującym odwołaniu;
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera:

 • oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
 • datę wydania orzeczenia;
 • datę złożenia wniosku;
 • podstawę prawną wydania orzeczenia;
 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej oraz numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
 • datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności;
 • symbol przyczyny niepełnosprawności;
 • okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności;
 • datę lub okres powstania niepełnosprawności;
 • datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności;
 • wskazania określone przez skład orzekający;
 • uzasadnienie;
 • pouczenie o przysługującym odwołaniu;
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zawiera:

 • oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
 • datę wydania orzeczenia;
 • datę złożenia wniosku;
 • podstawę prawną wydania orzeczenia;
 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej oraz numer ewidencyjny (PESEL);
 • datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • stopień niepełnosprawności;
 • symbol przyczyny niepełnosprawności;
 • datę lub okres powstania niepełnosprawności;
 • okres, na jaki wydano orzeczenie;
 • wskazania określone przez lekarza – członka powiatowego zespołu;
 • uzasadnienie;
 • pouczenie o nieprzysługującym odwołaniu;
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska lekarza – członka zespołu orzekającego.

 

IX. Jak odwołać się od wydanego orzeczenia?

Jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy – powinien on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu powiatowy zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń. Realizacja tego uprawnienia polega na tym, że jeżeli powiatowy zespół uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie to wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się w trybie analogicznym za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Należy pamiętać, że w postępowaniu odwoławczym wojewódzki zespół, podobnie jak powiatowy zespół, ma prawo skorzystać z instytucji samokontroli. Postępowanie sądowe w sprawach odwołań korzysta ze zwolnienia od kosztów i opłat sądowych.

Uwaga!

Od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, to postępowanie jest jednoinstancyjne.

 

X. Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydania jest starosta. Legitymację wydaję się na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka. Na wniosek wyżej wymienionych osób w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności.

 

XI. Przekładanie orzeczeń innych organów

Orzeczenia o inwalidztwie, niezdolności do pracy oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym podlegają przełożeniu, według określonych zasad na orzeczenie o niepełnosprawności.

Ważne!

Przełożeniu podlegają wyłącznie orzeczenia wydane przez organ rentowy na orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, natomiast zasada ta nie pozwala na przekładanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na orzeczenia organu rentowego.

Orzeczenia o niezdolności do pracy

Wydane przez lekarza orzecznika ZUS:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o inwalidztwie

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

Osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny:

 • traktowane są na równi z osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • pozostałe osoby traktowane są na równi z osobami zaliczonymi do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Orzeczenia służb mundurowych (MON, MSWiA)

Ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa, wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby, przekłada się na następujące stopnie niepełnosprawności: 

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidztwa w związku ze służbą z jednoczesnym orzeczeniem inwalidztwa III grupy z ogólnego stanu zdrowia traktowane jest na równi z lekkim stopniem niepełnosprawności. 

 

XII. Wyroki sądowe

Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:

 • orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • decyzji organu rentowego w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości, stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych.

Uwaga!

W przypadku uzyskania wyroku sądowego, który w części modyfikuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sądu zawartym w wyroku. Dzieje się tak dlatego, że w obowiązującym stanie prawnym brak jest procedury „wpisywania” wyroków sądowych w orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

XIII. Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala korzystać (po spełnieniu określonych warunków) z szeregu form pomocy, do których należą m. in.:

 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej), możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych), korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych (m. in.: prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy), dofinansowanie działalności gospodarczej lub rolniczej;
 • w zakresie rehabilitacji społecznej – możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
 • ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych (abonamentu);
 • usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej.