Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021

Informujemy, że Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania  różnic między regionami III” w 2021 roku oraz wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w Programie w 2021 r.”

Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r.:

  1. Obszar A- zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych:
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie  degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej ;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D,  F i G, które realizowane są przez samorząd powiatowy należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, w terminie od 01 grudnia 2020r.  do dnia 14.02.2021 r.

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON od  01 grudnia 2020 r do dnia 30 listopada 2021 r.

Z uwagi na to, że warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez samorząd powiatowy oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu, należy przedłożyć do tut. Urzędu do dnia 31.01.2021 r. stosowne oświadczenie o zamiarze złożenia wniosku w ramach tego programu.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl