Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli uprzejmie informuje, że od  1 marca 2019 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2019”. W dniu 29 stycznia 2019 r. uchwałą nr 4/2019 Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r. 

 

I. POMOC MOŻNA UZYSKAĆ W NASTĘPUJĄCYCH MODUŁACH, OBSZARACH I ZADANIACH

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym  lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

2. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • kolegium
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym - dziennym lub niestacjonarnym – wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

II. TERMINY  PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

 1. Moduł I – od 1 marca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 2. Moduł II:
 • od 1 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. (dla wniosków roku akademickiego 2018/2019)
 • od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r. (dla wniosków roku akademickiego 2019/2020)

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski w ramach poszczególnych Modułów Obszarów i Zadań programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15, budynek Starostwa Powiatowego, IV piętro pok. 419 (tel. 15 643 36 66).

 

Materiał informacyjny Aktywny samorząd 2019 (link)

Druki do pobrania (link)