Ogłoszenie o konkursie

 OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Na podstawie Uchwały Nr XXV/194/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok, a także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz w oparciu o Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok przyjęty Uchwałą Nr XX/160/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 października 2020 r. Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego i przeznacza kwotę 34 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Informacje o konkursie dostępne są w:

 1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 12, pok. 326.
 2. Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu (https://bip.stalowowolski.pl/)
  w zakładce „Organizacje pozarządowe”, stronie internetowej Powiatu (www.stalowowolski.pl) oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
 3. Biuletynie Informacji Publicznej PCPR (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl/bip)
  w zakładce „Konkursy” oraz stronie internetowej PCPR (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl).

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Karolina Paleń – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 326, tel. (15) 643 37 05, w godz. 700 – 1400.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz osób niepełnosprawnych-2021”.

Oferty przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w specyfikacji szczegółowej  o konkursie  należy złożyć do dnia 15 marca 2021 roku w Sekretariacie Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

 

                                                                                                    Załącznik do ogłoszenia o konkursie

 

Specyfikacja szczegółowa otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Zlecenie realizacji zadania i udzielanie dotacji odbywać się będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

  Przy planowaniu realizacji zadania należy wziąć pod uwagę następujące warunki:

 1. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego, zajmujących się „Wsparciem działań na rzecz osób niepełnosprawnych” – 34 000,00 zł
 2. Wyznacznikiem do powyższych działań dla organizacji pozarządowych jest:

 „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok” realizowany na podstawie Uchwały Nr XX/160/2020 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 października 2020 roku.

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 roku.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Jednostką, która będzie sprawować nadzór nad właściwym wykonaniem zadań objętych dofinansowaniem z przyznanej dotacji celowej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. zestawienie kosztów realizacji zadania,
 4. informację o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczyć będzie zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach kadrowych, rzeczowych i finansowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
 6. wymagany wkład podmiotu w realizację zadania musi stanowić co najmniej 10% wartości dotacji, w tym wkład finansowy podmiotów minimum 5% wartości dotacji . Pozostały wkład może być niefinansowy.
 7. wycena wkładu osobowego (praca wolontariuszy, prace społeczne członków) za wykonaną pracę powinna być skalkulowana w oparciu o stawki rynkowe,
 8. koszt własny rzeczowy jest kosztem niekwalifikowanym (nie jest wliczany do wkładu własnego),
 9. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
 10.  należy określić liczbę beneficjentów zadania (obowiązkowo należy wypełnić pkt. III.6 formularza ofertowego)
 11. Terminowe złożenie kompletnej i poprawnej oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Wymagane załączniki do oferty:

1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących,

2) Statut.

 

Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania publicznego ocenia się
w szczególności:

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową.

2. Przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania.

3. Potrzeby Powiatu i jego mieszkańców.

4. Zgodność zadania z określonym przez Rade Powiatu Stalowowolskiego Programem Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi.

5. Zgodność planowanego przedsięwzięcia z celami statutowymi z uwzględnieniem doświadczeń tj. efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów.

6. Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz profesjonalizm działania.

7. Dotychczasową współpracę z organami Powiatu oraz innymi instytucjami publicznymi.

Powyższe kryteria nie będą stosowane jako oddzielne wyznaczniki decydujące o wyborze oferty. Podejmując decyzje Zarząd Powiatu Stalowowolskiego będzie brał pod uwagę wszystkie wyżej wymienione kryteria łącznie. Kryteria te pozwolą na wszechstronną ocenę złożonych wniosków
i wybór najlepszych ofert.

Oferty sporządzone na niewłaściwym wzorze, wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat Starosty Stalowowolskiego,
ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2021 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu (https://bip.stalowowolski.pl/) w zakładce „Organizacje pozarządowe”, stronie internetowej Powiatu (www.stalowowolski.pl), tablicy ogłoszeń Starostwa oraz Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl/bip) w zakładce „Konkursy”, stronie internetowej PCPR (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl).

W 2020 roku Zarząd Powiatu Stalowowolskiego przeznaczył 34 000,00 zł dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego na zadania w zakresie wsparcia działań dla osób niepełnosprawnych.

W 2021 roku jest to pierwszy ogłoszony konkurs na zadania w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych.