PCPR-DPS.26.8.2019                                                         Stalowa Wola, 30 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

              Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, działając na podstawie zapisów zapytania ofertowego oraz w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” nr umowy: RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, zawiadamia że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn. Dowóz wypożyczonego sprzętu, wraz z wniesieniem wybrana została w dniu 30 grudnia 2019 r., oferta wykonawcy Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła z siedzibą przy ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu na kwotę 79 500 zł brutto.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1.

Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła

ul. Ofiar Katynia 57,

37-450 Stalowa Wola

 

100

 

100

  1. Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert;
  2. Zamawiający nie wykluczył żadnego z wykonawców
  3. Umowa z wykonawcą będzie zawarta niezwłocznie po przesłaniu i opublikowaniu niniejszego ogłoszenia.

 


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizacje zamówienia pn.:Dowóz wypożyczonego sprzętu, wraz z wniesieniem

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 359

Utworzono dnia: 16.12.2019

Dokument wprowadził:
Karolina Paleń

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.12.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Zapytania ofertowe

16.12.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Zapytania ofertowe

16.12.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

16.12.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Formularz ofertowy + załączniki

16.12.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Umowa - transport

16.12.2019, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Zapytania ofertowe