Statut PCPR stanowi załącznik do uchwały Nr XXXVI/235/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 maja 2009 r.


Statut

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Stalowej Woli

zm. Uchwała Nr XX/137/12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

zm. Uchwałą Nr XVI/114/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 marca 2016 roku

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z poźn. zm.),
 7. Statutu Powiatu Stalowowolskiego,
 8. niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Siedzibą Centrum jest miasto Stalowa Wola ul. Podleśna 15.
 2. Centrum jest jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Stalowowolskiego.
 3. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
 4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy.
 5. Centrum posiada własny rachunek bankowy.
 6. Obszarem działania Centrum jest Powiat Stalowowolski.
 7. Centrum używa podłużnej pieczęci o treści: „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15”

 

Rozdział II

Cele i zadania Centrum

§ 3

 1. Celem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli jest pomoc w uzyskaniu samodzielności i satysfakcjonującego poziomu życia osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
 2. Centrum wykonuje zadania określone w:
 1. ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
 2. ustawie z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),
 3. ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z poźn. zm.),
 4. ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
 5. innych obowiązujących aktach prawnych w zakresie przedmiotu działania Centrum.

 

Rozdział III

Organizacja Centrum

§ 4

 1. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
 2. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za realizacje zadań statutowych i całokształt działalności Centrum
 3. Do zakresu działania Dyrektora Centrum należy w szczególności:
 1. ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych,
 2. nadzór nad majątkiem Centrum,
 3. reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
 4. przedkładanie Zarządowi Powiatu planów finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
 5. zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,
 6. wydawanie opinii dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego o kandydatach na kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 7. współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
 8. składanie Radzie Powiatu Stalowowolskiego corocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, która to Rada na podstawie tego wykazu opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej w powiecie stalowowolskim,
 9. nadzór nad zespołem pracowniczym,
 10. ustalanie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracowniczych,
 11. dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 12. wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,
 13. tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań statutowych,
 14. kształtowanie właściwego stosunku personelu do klientów Centrum,
 15. zatrudniane, awansowanie, nagradzanie i zwalnianie pracowników.
 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy kierowników działów, pracowników samodzielnych stanowisk pracy i głównego księgowego.
 2. Kierownicy działów:
 1. kierują całokształtem działalności podległych im komórek organizacyjnych i odpowiadają za prawidłową i terminowa realizację zadań poprzez podległych pracowników,
 2. inicjują przedsięwzięcia służące poprawie funkcjonowania Centrum,
 3. uczestniczą w opracowywaniu planu pracy Centrum, w części dotyczącej ich komórek organizacyjnych,
 4. wnioskują w sprawach kadrowych i placowych,
 5. czuwają nad przestrzeganiem dyscypliny i organizacji pracy praz przepisów BHP i p.poż.,
 6. określają zakresy czynności podległych pracowników oraz przydzielają zadania wynikające z planu pracy bądź bieżących potrzeb Centrum i kontrolują ich wykonanie,
 7. współpracują z kierownikami innych komórek organizacyjnych Centrum.

 

§ 5

Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych oraz wykaz stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Centrum Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.

 

§ 6

Nazwy „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” i skrótu „PCPR” używa się na tabliczkach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji.

 

§ 6a

 1. Przy Centrum działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli, zwany dalej „Zespołem ds. Orzekania”, orzekający o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w pierwszej instancji.
 2. Dyrektor Centrum sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania.
 3. Centrum sprawuje obsługę kadrową i finansową Zespołu ds. Orzekania.
 4. Zasady funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania, strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli uchwalony przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.

 

Rozdział IV

Mienie i finanse Centrum

§ 7

 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
 2. Majątek Centrum stanowi własność Powiatu Stalowowolskiego.
 3. W wykonywaniu zadań określonych w niniejszym Statucie Centrum współdziała z:
 1. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 2. Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 3. sądami rejonowymi i okręgowymi,
 4. powiatowymi centrami pomocy rodzinie,
 5. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 6. przychodniami lekarskimi i szpitalami,
 7. organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 8. innymi podmiotami działającymi w ramach administracji rządowej lub samorządowej – w ramach realizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Zmiany w Statucie dokonywanie są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2586

Utworzono dnia: 25.10.2013

Dokument wprowadził:
Administrator główny

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

13.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

28.02.2014, Konrad Filar:

Edycja zakładki Statut

27.02.2014, Konrad Filar:

Edycja zakładki Statut

27.02.2014, Konrad Filar:

Edycja zakładki Statut

27.02.2014, Konrad Filar:

Edycja zakładki Statut

24.02.2014, Konrad Filar:

Edycja zakładki Statut

28.01.2014, Konrad Filar:

Edycja zakładki Statut

28.10.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

28.10.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

28.10.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Statut PCPR v 4.12

28.10.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Statut PCPR