Status prawny:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa podporządkowana bezpośrednio Zarządowi Powiatu zostało powołane uchwałą nr IV/9/99 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 5 lutego 1999r. Obejmuje swoim zasięgiem działania teren Powiatu Stalowowolskiego, w skład którego wchodzą następujące gminy: Bojanów, Radomyśl n. Sanem, Stalowa Wola, Pysznica, Zaklików, Zaleszany.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
  3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
  4. Ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),
  5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
  6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z poźn. zm.),
  7. Statutu Powiatu Stalowowolskiego,
  8. Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Przedmiot działalności:
Celem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli jest pomoc w uzyskaniu samodzielności i satysfakcjonującego poziomu życia osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie powiatu stalowowolskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej (własne i z zakresu administracji rządowej), wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i wspierania osób niepełnosprawnych.

W celu realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Centrum współpracuje na zasadzie partnerstwa z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

Zakres działania PCPR określają w szczególności:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz.U. z 2011r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.).

Organizacja:
Organizację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli określa Regulamin  Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Stalowej Woli  będący załącznikiem do Uchwały Zarządu Powiatu Stalowowolskiego Nr 63/339/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.

Pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu, przy pomocy głównego księgowego, kierowników działów i samodzielnych stanowisk pracy. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizacje zadań statutowych i całokształt działalności PCPR.
Dyrektor PCPR działając w zgodzie z przepisami prawa:
a) posiada pełną samodzielność w działaniu, w odniesieniu do sposobu realizacji wyznaczonych celów działania Centrum i za podjęte decyzje ponosi odpowiedzialność,
b) ma prawo doboru kadry i zmiany organizacji wewnętrznej,
c) nadzoruje sprawy kontroli wewnętrznej bhp i p.poż.,
d) ponosi odpowiedzialność za oszczędną, i racjonalną gospodarkę,
e) może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,
f) może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,
g) wydaje, z upoważnienia starosty, decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu,
h) współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
i) sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej,
j) składa Zarządowi Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,
k) składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, na podstawie którego Rada opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej,
l) opiniuje kandydatów na kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (tj. rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej).

W skład PCPR w Stalowej Woli wchodzą, następujące komórki organizacyjne:
a) Dział rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
b) Dział pomocy społecznej,
c) Dział obsługi finansowej Centrum,
d) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. obsługi administracyjnej Centrum,
e) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. kontroli, planowania i analiz,
Przy PCPR w Stalowej Woli działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, orzekający jako piersza instancja w sprawach o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 4327

Utworzono dnia: 28.01.2014

Dokument wprowadził:
Konrad Filar

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

19.11.2014, Konrad Filar:

Edycja zakładki Informacje o PCPR

19.11.2014, Konrad Filar:

Edycja zakładki Informacje o PCPR

13.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Informacje o PCPR

05.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Informacje o PCPR

28.01.2014, Konrad Filar:

Edycja zakładki Informacje o PCPR

28.01.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Informacje o PCPR