OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza konkurs na składanie ofert w sprawie prowadzenia interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hostelem.

Termin realizacji: 1 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2024 roku.

Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania:

 • w 2020 roku wynosi – 620.000,00 zł,
 • kwota dotacji na lata 2021-2024 będzie waloryzowana co najmniej o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług, oraz wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na lata 2021-2024.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w:

 1. Siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, p. 418.
 2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, p. 416.
 3. Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.pcprstwola.naszaplacowka.pl/bip/).

Uprawniony do kontaktów z oferentami – jest p Grzegorz Kwitek – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 416, tel. (15) 643-36-67, w godz. 7.00 – 15.00.

Zapieczętowane oferty z opisem: „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hostelem”, należy składać w siedzibie Zamawiającego – Starostwie Powiatowym, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, sekretariat p. 108.

Termin składania ofert upływa dnia 16 grudnia 2019 roku o godz. 800

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 830 w siedzibie zamawiającego, sala obrad p. 113.

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego informuje, że zadanie to w okresie 01.04.1999 r. -  31.12.2014 r. realizowane było przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 57, natomiast od 01.07.2008 r. przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w ramach Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli, ul. Polna 18. Roczny koszt zadania w 2019 roku wyniósł 573.900,00 zł.

Specyfikacja szczegółowa konkursu na składanie ofert na prowadzenie interwencji kryzysowej z hotelem dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego

Szczegółowe warunki składania ofert określone są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Szczegółowe warunki wraz ze wzorem oferty określone są w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Działalność powinna być prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) – art. 19 ust. 12 ustawy oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).

I.   Przy planowaniu realizacji działalności należy wziąć pod uwagę kwestię, iż podmiot oferujący do wykonania prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hostelem, winien zapewnić specjalistyczne usługi obejmujące działania w postaci:

 1. Interwencji w kryzysach, terapii, doradztwa:
 • Pomoc interwencyjna i terapeutyczna indywidualna w kryzysowej sytuacji (doświadczanie przemocy, utrata poczucia sensu życia – myśli samobójcze, próby samobójcze, rozpad rodziny, trudności w porozumiewaniu się, utrata mienia i kryzys w wyniku pożaru. klęsk żywiołowych – np. powodzi, katastrof samochodowych itp.)
 • ambulatoryjna bez skierowań
 • w hostelu
 • w miejscu zdarzenia kryzysowego lub pobytu osób w kryzysie (powodzie, katastrofy, w domu, na terenie szkół np. po samobójstwie ucznia)
 • w Grupie Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno – Bytowej, w zespołach kryzysowych powołanych przez starostę
 • Realizacja grupowych form pracy o charakterze interwencyjnym (debriefing), terapeutycznym (terapia rodzinna, grupy kobiet, dzieci)
 • Udzielanie pomocy psychologicznej w konstruktywnym rozwiązywaniu osobistych problemów,
 • Stwarzanie optymalnych warunków do rozwiązywania indywidualnych lub rodzinnych sytuacji trudnych i kryzysowych,
 • Organizowanie pomocy prawnej (konsultacje i doradztwo prawnika) wg posiadanych środków,
 • Wskazywanie możliwości uzyskiwania pomocy socjalnej, wychowawczej, medycznej (doradztwo) dla osób korzystających z usług ośrodka,
 • Organizowanie środowiskowej sieci wsparcia dla osób i rodzin w kryzysie /współpraca ze służbą zdrowia, pracownikami socjalnymi, policją, sądem itp. /,
 • Prowadzenie konsultacji specjalistycznych dla osób i instytucji pomagających również w kryzysach (służba zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, sądy, policja),
 • Tworzenie sieci wsparcia osób pomagającym osobom i rodzinom – umożliwianie efektywnej współpracy integracja oddziaływań instytucjonalnych w rozwiązywaniu problemów tych osób (podejście interdyscyplinarne – praca metodą zespołów interdyscyplinarnych),
 • Pomoc w podejmowaniu działań różnych instytucji wokół rozwiązania kryzysu lub uruchomienia procesu jego rozwiązywania.
 • Prowadzenie powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy – wg posiadanych srodków
 • Prowadzenie Telefonu Zaufania – wg posiadanych środków

2.Zabezpieczenia doraźnej opieki i ochrony na czas trwania kryzysu uniemożliwiającego pobyt w domu

 • Pobyt w hostelu do 3 miesięcy
 • Wsparcie w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań umożliwiających bezpieczne opuszczenie hostelu
 • Współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w pomoc – praca zespołami interdyscyplinarnymi

3.Profilaktyki i psychoedukacji:

 • Tworzenie warunków umożliwiających uczenie się sposobów zapobiegania sytuacjom trudnym i kryzysowym,
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i stresowych,
 • Pomoc w rozumieniu sytuacji kryzysowych,
 • Nauka konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów emocjonalnych,
 • Realizacja grupowych form pracy o charakterze psychoedukacyjnym, szczególnie pod kątem przeciwdziałania przemocy
 • Realizowanie programów z promocji zdrowia, profilaktyki przemocy domowej wg posiadanych środków
 • Wspieranie osób, rodzin i instytucji w zapobieganiu zaburzeniom rozwojowym, emocjonalnym i wychowawczym,
 • Popularyzowanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej,
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego dla profesjonalistów pomagających osobom i rodzinom.
 • Praca zespołu terapeutycznego pod superwizją według posiadanych środków finansowych.
 1. Działalności szkoleniowejdla osób pracujących z ludźmi w obszarze pomocy i interwencji (wg posiadanych środków):
 • Wyposażenie profesjonalistów  zajmujących się pomocą psychologiczną, wychowawczą, socjalną i medyczną w praktyczne umiejętności udzielania wsparcia i interwencji w kryzysach,
 • Dostarczenie im umiejętności radzenia sobie z wypaleniem zawodowym (ze stresami i napięciami  emocjonalnymi związanymi z pracą zawodową) oraz rutyną uniemożliwiającą  efektywną pomoc ludziom,
 • Rzetelne przeszkolenie jak największej grupy profesjonalistów zajmujących się pomocą w kryzysach w celu unikania zjawisk wtórnego zranienia i zamykania się przed rozwiązywaniem problemów rodziny rodzących bardzo negatywne skutki społeczne (przemoc, uzależnienia, patologizację zachowań dzieci i młodzieży itp.…)

II.        Termin realizacji zadania:

Prowadzenie interwencji kryzysowej dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego 1 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2024 roku.

III.       Miejsce realizacji zadania: obszar powiatu stalowowolskiego.

IV.  Instytucją, która będzie sprawować nadzór merytoryczny oraz w zakresie wydatkowania środków przyznanych z budżetu powiatu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Odbiorcy projektu:

1)   mieszkańcy powiatu stalowowolskiego,

2)   w wyjątkowych kryzysowych sytuacjach wymagających natychmiastowego zabezpieczenia na czas przejęcia przez inną placówkę mieszkańcy innych powiatów, które będą partycypować w kosztach utrzymania i pomocy,

3)   ofiary wydarzeń wynikające z sił przyrody: huraganów, wichur, pożarów, powodzi,

4)   ofiary wydarzeń związanych z działalnością człowieka:

4.4.1. zamierzoną – napady terrorystyczne, przemoc (w rodzinie, przestępstwa):

4.4.1.1. ofiary przemocy domowej: fizycznej, emocjonalnej, seksualnej, ekonomicznej, niewydolność wychowawcza, skrajne ubóstwo, uzależnienia,

4.4.1.2. ofiary przestępstw – gwałtów, napadów,

4.4.2. niezamierzoną – pożarów domów, instytucji, katastrof komunikacyjnych, lotniczych, budowlanych:

4.4.2.1. ofiary i rodziny ofiar wydarzeń losowych – chorób terminalnych, chorób ciężkich, utrat – śmierć bliskiej osoby, utraty twarzy,

4.4.2.2. osoby zagrożone suicydalnie – z myślami, lękami samobójczymi, po próbach samobójczych,

4.4.2.3. osoby uzależnione i ich rodziny – motywowanie do leczenia specjalistycznego.

Wymagania lokalowe – ilość miejsc: 12 miejsc hostelowych, w co najmniej trzech pokojach wyposażonych w łazienki.

Budynek spełniający wymagania dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przepisów wykonawczych.

Wymagania kadrowe:

 1. zespół terapeutyczny przygotowany merytorycznie do pracy w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej,
 2. zespół opiekuńczy przygotowany merytorycznie do pracy w hostelu,
 3. zespół przygotowany merytorycznie i posiadający certyfikat z zakresu „Niebieskiej Linii”.

Założenia organizacyjne:

 1. organizacja pracy całego zespołu realizująca procedury konieczne w interwencji kryzysowej, w tym dyżury pod telefonem w gotowości terapeutów w dni wolne od pracy,
 2. praca ośrodka 24 godz./dobę w ciągu całego roku zabezpieczająca interwencję kryzysową

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach z opisem: „Konkurs na składanie ofert w sprawie prowadzenia interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem” w siedzibie zamawiającego – w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 - sekretariat p. 108.

Termin składania ofert upływa dnia 16 grudnia 2019 roku o godz. 800

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 830 w siedzibie zamawiającego, sala obrad p. 113.


 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza konkurs na składanie ofert w sprawie realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz w sprawie realizacji rządowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Termin realizacji: 1 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku.

Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadań:

 • realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie wynosi – 18.000,00 zł;
 • realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 10.152,00 zł.

Kwota dofinansowania na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie może się zmienić na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego dotyczącej przyznania dotacji celowej na obydwa zadania z zakresu administracji rządowej.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w:

 1. Siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, p. 418.
 2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, p. 416.
 3. Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.pcprstwola.naszaplacowka.pl/bip/).

Uprawniony do kontaktów z oferentami – jest p Grzegorz Kwitek – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 416, tel. (15) 643-36-67, w godz. 7.00 – 15.00.

Zapieczętowane oferty z opisami: „Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz „Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, należy składać w siedzibie Zamawiającego – Starostwie Powiatowym, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, sekretariat p. 108.

Termin składania ofert upływa dnia 16 grudnia 2019 roku o godz. 800

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 830 w siedzibie zamawiającego, sala obrad p. 113.

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego informuje, że zadanie realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie to w okresie od 01.01.2009 r. – 31.12.2019 r. realizowane było na podstawie rocznych umów przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w ramach Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli, ul. Polna 18. Roczny koszt zadania w 2019 roku wyniósł 12.000,00 zł.

Specyfikacja szczegółowa konkursu na składanie ofert na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz konkursu na składanie ofert na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zadania polegające na realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zleca się
w oparciu o art. 19 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507
ze zm.).

Szczegółowe warunki składania ofert określone są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz w Programie Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Szczegółowe warunki wraz ze wzorem oferty określone są w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Działalność powinna być prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) art. 6 ust. 4 tejże ustawy.

I.          Przy wykonywaniu zadania z zakresu realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie podmiot oferujący do jego wykonania winien zapewnić specjalistyczne usługi pozwalające na zrealizowanie założonych celów, m. in.:

 • Efektownego uruchamiania istniejących procedur zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa rodzinom uwikłanym w przemoc domową,
 • Współpracy pracowników Programu z instytucjami zapewniająca skuteczne motywowanie sprawców do udziału w programie oraz monitorowanie efektów programu w trakcie ich uczestnictwa w Programie oraz po jego zakończeniu.

Formy i metody realizacji zadania:

Formy: konsultacje, indywidualne działania korekcyjno-edukacyjne, interwencja kryzysowa, diagnoza w kierunku leczenia problemu alkoholowego, grupa psychoedukacyjna.

Metody: praca nad motywacją klienta, przeformułowanie problemu na cele klienta, praca na procesie grupowym, psychoedukacyjna w zakresie mechanizmów przemocowych, nauka kontroli emocji, zachowań zastępujących przemoc, komunikacja interpersonalna, praca nad uznaniem własnej odpowiedzialności i podjęciem zachowań ekspiacyjnych.

II.        Przy wykonywaniu zadania z zakresu realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie podmiot oferujący do jego wykonania winien zapewnić specjalistyczne usługi pozwalające na zrealizowanie założonych celów, m. in.;

-      zmiany wzorców, zachowań i postaw uczestników programu na nieprzemocowe,

-      nabycia umiejętności rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć,

-      rozwijania umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.

Uczestnicy programu: osoby z zaburzeniami osobowości uniemożliwiającymi efektywne korzystanie z programu; osoby za zaburzeniami psychicznymi i organicznymi uszkodzeniami mózgu; osoby uzależnione od narkotyków, alkoholu, środków psychoaktywnych /aktywnie używające tych środków/, które nie przeszły lub nie podjęły terapii uzależnień.

Formy i metody pracy:

- indywidualne: spotkania diagnostyczno-konsultacyjne,

- grupowe: spotkania interwencyjno-wspierające.

Działania grupowe: zgrupowanie wyjazdowe, warsztaty stacjonarne.

III.       Termin realizacji zadań:

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie: 1 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku.

Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie: 1 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku.

IV.       Miejsce realizacji zadań: w miejscu prowadzenia działalności.

V.        Instytucją, która będzie sprawować nadzór merytoryczny oraz w zakresie wydatkowania środków przyznanych z budżetu powiatu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Odbiorcy projektu: mieszkańcy powiatu stalowowolskiego, osoby stosujące przemoc zgłaszające się dobrowolnie lub zobligowane wyrokiem sądu. W obszarze działań programu psychologiczno-terapeutycznego uczestnikami będą osoby, które pozytywnie przejdą kwalifikacje oraz podpiszą kontrakt jak również rozpoczną spotkania programowe.

Wymagania kadrowe:

 1. zespół terapeutyczny przygotowany merytorycznie do pracy w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej,
 2. zespół opiekuńczy przygotowany merytorycznie do pracy z osobami stosującymi przemoc,
 3. zespół przygotowany merytorycznie i posiadający certyfikat z zakresu „Niebieskiej Linii”.

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach z opisem: „Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz „Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, w siedzibie zamawiającego – w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 - sekretariat p. 108.

Termin składania ofert upływa dnia 16 grudnia 2019 roku o godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 830 w siedzibie zamawiającego, sala obrad p. 113.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 52580

Utworzono dnia: 28.01.2014

Dokument wprowadził:
Administrator główny

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

26.11.2019, Konrad Filar:

Edycja zakładki Konkursy

26.11.2019, Konrad Filar:

Edycja zakładki Konkursy

26.11.2019, Konrad Filar:

Edycja zakładki Konkursy

26.11.2019, Konrad Filar:

Edycja zakładki Konkursy

26.11.2019, Konrad Filar:

Edycja zakładki Konkursy

13.12.2018, Konrad Filar:

Edycja zakładki Konkursy

13.12.2018, Konrad Filar:

Edycja zakładki Konkursy

15.06.2018, Konrad Filar:

Dodanie załącznika Oferta uproszczona str.2

15.06.2018, Konrad Filar:

Dodanie załącznika Oferta uproszczona str.1

15.06.2018, Konrad Filar:

Edycja zakładki Konkursy

28.01.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Konkursy