OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego i przeznacza kwotę 34.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Informacje o konkursie dostępne są w:

 1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 415.
 2. Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu (www.bip.stalowowolski.pl)
  w zakładce „Organizacje pozarządowe”, stronie internetowej Powiatu (www.stalowowolski.pl) oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
 3. Biuletynie Informacji Publicznej PCPR (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl/bip)
  w zakładce „Konkursy”, stronie internetowej PCPR (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl) oraz tablicy ogłoszeń PCPR.

 

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Karolina Paleń – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 415, tel. (15) 643 37 05, w godz. 700 – 1400.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz osób niepełnosprawnych”.
W przypadku niespełnienia tego warunku, oferta taka zostanie uznana jako złożona niezgodnie
z ogłoszonym konkursem i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

Oferty przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 4 marca 2019 roku do godziny 800 w Sekretariacie Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2019 roku o godz. 1100.

 

                                                                                              Załącznik do ogłoszenia o konkursie

 

Specyfikacja szczegółowa otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

Przy planowaniu realizacji zadania należy wziąć pod uwagę następujące warunki:

 1. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego, zajmujących się „Wsparciem działań na rzecz osób niepełnosprawnych” – 34.000,00 zł
 2. Wyznacznikiem do powyższych działań dla organizacji pozarządowych jest:

 „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” realizowany na podstawie Uchwały Nr XLIII/297/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 października 2018 roku.

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 13 grudnia 2019 roku.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Jednostką, która będzie sprawować nadzór nad właściwym wykonaniem zadań objętych dofinansowaniem z przyznanej dotacji celowej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł w kwocie minimum 10% przewidywanego kosztu zadania publicznego,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,

7)   w punkcie IV. 5 należy wypełnić „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” nie jest wymagane wypełnienie części „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

8) Terminowe złożenie kompletnej i poprawnej oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

9)   Aktualny odpis z KRS lub z innego właściwego rejestru lub ewidencji /dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących/,

10) oświadczenie o następującej treści: „Względem organizacji nie jest prowadzone postępowanie windykacyjne lub komornicze”.

Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania publicznego ocenia się
w szczególności:

1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,

2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przy współfinansowaniu zadania wartość nakładów wniesionych przez organizację (minimum 10% przewidywanego kosztu zadania publicznego),

3. wnioskowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

4. potrzeby Powiatu i jego mieszkańców,

5. zgodność zadania z określonym przez Rade Powiatu Stalowowolskiego Programem Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi,

6.zgodność planowanego przedsięwzięcia z celami statutowymi z uwzględnieniem doświadczeń tj. efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów,

7. nowatorstwo metod działania,

8. posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz profesjonalizm działania,

9. dotychczasową współpracę z organami Powiatu oraz innymi instytucjami publicznymi.

Powyższe kryteria nie będą stosowane jako oddzielne wyznaczniki decydujące o wyborze oferty. Podejmując decyzje Zarząd Powiatu będzie brał pod uwagę wszystkie wyżej wymienione kryteria łącznie. Kryteria te pozwolą na wszechstronną ocenę złożonych wniosków i wybór najlepszych ofert.

Oferty sporządzone na niewłaściwym wzorze, wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat Starosty Stalowowolskiego,
ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Termin składania ofert upływa dnia 4 marca 2019 roku o godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2019 roku o godz. 1100.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od terminu upłynięcia składania ofert
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu (www.bip.stalowowolski.pl) w zakładce „Organizacje pozarządowe”, stronie internetowej Powiatu (www.stalowowolski.pl), tablicy ogłoszeń Starostwa oraz Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl/bip) w zakładce „Konkursy”, stronie internetowej PCPR (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl) oraz tablicy ogłoszeń PCPR.

W 2018 roku Zarząd Powiatu Stalowowolskiego przekazał 34.000,00 zł dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego na zadania w zakresie wsparcia działań dla osób niepełnosprawnych.

W 2019 r. jest to pierwszy ogłoszony konkurs na zadania w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 47987

Utworzono dnia: 28.01.2014

Dokument wprowadził:
Administrator główny

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.12.2018, Konrad Filar:

Edycja zakładki Konkursy

13.12.2018, Konrad Filar:

Edycja zakładki Konkursy

15.06.2018, Konrad Filar:

Dodanie załącznika Oferta uproszczona str.2

15.06.2018, Konrad Filar:

Dodanie załącznika Oferta uproszczona str.1

15.06.2018, Konrad Filar:

Edycja zakładki Konkursy

28.01.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Konkursy